Algemene voorwaarden

Boekingsbevestiging en betaling

Aanbetaling

Binnen 7 dagen na dagtekening van onze boekingsbevestiging dient u een aanbetaling van 50% van de totale huursom op onze rekening overgemaakt te hebben. Deze zal meegedeeld worden in de bevestigingsmail. De reservatie is pas geldig na boekingsbevestiging die u van ons ontvangt.

Restant huursom

Acht weken voor aanvang van de huurperiode dient het resterende gedeelte van de huursom in ons bezit te zijn. Ook eventuele bijkomende kosten zoals forfaits betaalt u gelijktijdig met het resterende gedeelte van de huursom.

De reisbescheiden

Nadat wij alle door de huurder verschuldigde bedragen hebben ontvangen, sturen wij u uiterlijk 2 weken voor vertrek het adres van de woning, de routebeschrijving en de code om toegang te verkrijgen tot de woning.

Aankomst- en vertrektijden

16.00 uur en 10.00 uur Zaterdag is de aankomst- en vertrekdag. Tenzij wij andere tijden hanteren bent u op de dag dat de huurperiode begint vanaf 16.00 uur welkom. De laatste dag van de huurperiode dient u de woning vóór 10.00 uur weer te verlaten. Na 16u aankomen is geen enkel probleem, later dan 10u vertrekken kan van uw huurwaarborg worden afgetrokken . Respecteert u s.v.p. de aankomst- en vertrektijden

Kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas en water

In het hoogseizoen is het verbruik van elektriciteit en water in de huurprijs inbegrepen. In het laagseizoen is dit niet het geval. De bijkomende forfaits vindt u bij de tarieven.

Evaluatie

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw ervaringen, wensen of ideeën aan ons kenbaar maakt via mail of in het gastenboek. Uw op- of aanmerkingen zullen zeker worden geapprecieerd om de woning waar mogelijk nog meer op uw wensen af te stemmen.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten. Het niet respecteren van deze regel geeft de eigenaar het recht een bedrag van de waarborg af te houden overeenkomstig het extra reinigingswerk.

Kamperen op het terrein is niet toegestaan.

Bij overtreding van deze regel kan de eigenaar u zelfs verplichten het gehuurde huis te verlaten, waarbij u geen recht op schadevergoeding heeft. Tevens heeft de eigenaar het recht, u extra kosten in rekening te brengen.

Lakens, handdoeken en maten van de bedden

Lakens

Lakens zijn niet voorhanden en dienen dus zelf te worden meegenomen door de huurders.

Handdoeken

Handdoeken, badlakens, theedoeken e.d. zijn tevens niet aanwezig en dienen ook voorzien te worden.

Eindschoonmaak

Er is steeds een schoonmaakster voorzien, hiervoor is een bijkomend forfait verschuldigd (zie tarieven) : u laat de woning opgeruimd en bezemschoon achter. Tevens dient u de vaatwasmachine en de koelkast te legen, de barbecue schoon te maken en de vuilnisbakken te legen. Wanneer u de woning extreem vuil achterlaat kan de eigenaar u extra kosten in rekening brengen of (een deel van) de waarborgsom inhouden.

Seizoensindeling

Juli & augustus: hoogseizoen; juni & september: midseizoen; overig: laagseizoen

Vuilniszakken

In Frankrijk dient u zelf de vuilniszakken naar de openbare weg te brengen. Aan de openbare weg ziet u her en der gemeentelijke afvalcontainers staan. Het wegbrengen van de vuilniszakken hoort niet bij de service van Agence Belle France of de huiseigenaar / sleutelhouder.

Waarborgsom

In voorkomende gevallen worden bijkomende kosten, door u veroorzaakte schade of (extra, noodzakelijke) schoonmaakkosten met de waarborgsom verrekend.

De inventaris van de woning wordt steeds na uw vertrek gecontroleerd

Het verdwijnen van kostelijk gerief/gereedschap kan van uw waarborg worden gehouden overeenkomstig de aankoopprijs.

Zwembad

In Frankrijk moeten alle zwembaden beveiligd zijn volgens wettelijk vastgelegde normen. Er zijn verschillende systemen toegestaan, zoals bijvoorbeeld een hekwerk of een alarmsysteem. Bij deze woning is dit door middel van een elektronisch aflsuiting. De contactpersoon kan u de werking van een alarmsysteem uitleggen. Na deze uitleg kan de contactpersoon u vragen, een formulier te ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u op de hoogte bent van de werking van het systeem en dus verantwoordelijk bent voor een juiste toepassing hiervan. Tevens verklaart u ook dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor het verblijf op het landgoed en nadrukkelijk toe te zien op kinderen die gebruik maken van het zwembad en daarvoor de verhuurder volledig te vrijwaren.

Boeking en betaling

1.1 Met de verzending van het door de kandidaat-huurder ingevulde boekingsformulier verklaart deze kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met onze huur- en betalingsvoorwaarden, alsmede met de bepalingen van de algemene informatie.

1.2 Via mail zal uw aanvraag tot het huren al dan niet worden bevestigd. Deze bevestiging doet een bindende huurovereenkomst tussen de eigenaar en de kandidaat-huurder tot stand komen. Op deze overeenkomst zijn deze huur- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.4 Indien de betalingen niet tijdig en/of niet volledig ontvangen zijn, heeft de eigenaarhet recht de overeenkomst namens de eigenaar/verhuurder te ontbinden en/of het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de provisie van de creditcardmaatschappij (3,5%), af te doen boeken van de door huurder opgegeven creditcard (nummer).

1.5 De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor het begin van de huurperiode op de bankrekening van de eigenaar te zijn bijgeschreven. Ingeval van niet-tijdige en/of niet-volledige betaling is het bepaalde in artikel 1.4 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

1.6 Wijzigingen door huurder
Tot 4 weken vóór de eerste dag van de geboekte woning kan de huurder een verzoek tot wijzigingen in de huurovereenkomst indienen. Deze wijziging dient schriftelijk doorgegeven te worden. Over de ingediende wijziging zal de eigenaar, de huurder zo spoedig mogelijk inlichten. De wijziging zal, voor zover mogelijk, worden aangebracht. De wijziging zal mondeling of schriftelijk worden bevestigd. Voor elke wijziging in een reeds gedane huurovereenkomst brengt de eigenaar een bedrag ad € 35,00 in rekening.
Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de huurder onverwijld worden meegedeeld. Bij uitblijven van een reactie van de huurder op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
Vanaf 4 weken vóór de eerste dag van de geboekte woning kunnen geen wijzigingen meer doorgegeven worden.

Reisbescheiden

2.1 Nadat de eigenaar de totale huursom, de eventueel verschuldigde waarborgsom en andere door de huurder verschuldigde bedragen heeft ontvangen (forfaits) zenden wij de huurder uiterlijk 2 weken voor vertrek het adres van de gehuurde woning, de toegangscode, en de routebeschrijving

Regels opgesteld door de huiseigenaar

4.1 De huurder behoort de woning schoon en zonder schade achter te laten en dient zich aan de overeengekomen huurvoorwaarden, de regels opgesteld door de eigenaar te houden.

4.2 Indien de huurder zich niet aan de regels houdt, kan de eigenaar hem verplichten het gehuurde huis te verlaten, waarbij de huurder geen recht op teruggave van de betaalde huursom en/ of schadevergoeding heeft. Daarnaast heeft de eigenaar in dat geval het recht de waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade.

4.3 Indien de woning schoon en zonder schade wordt achtergelaten en de huurder heeft aan al zijn verplichtingen voldaan, wordt de waarborgsom, tenzij anders overeengekomen is, uiterlijk 14 dagen na afloop van de huurperiode, gerestitueerd op een door de huurder te bepalen gangbare wijze. Eventuele kosten komen voor rekening van de huurder.

4.4 De gehuurde woning mag niet door meer dan het aantal overeengekomen personen bezet worden. Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein. Indien wordt gehandeld in strijd met het in de vorige volzinnen bepaalde (zelfs als dit slechts tijdelijk gebeurt), is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft in dat geval geen recht op teruggave van de betaalde huursom en/ of schadevergoeding. Daarnaast verbeurt de huurder in dat geval de waarborgsom. Deze waarborgsom zal toekomen aan de eigenaar ter dekking van de door hem geleden schade of gederfde huurinkomsten, omdat de woning door meer dan het aantal bevestigde personen bewoond wordt.

4.5 De huurder verplicht zich de woning en inventaris met de grootste zorg te behandelen. Door de huurder veroorzaakte schade aan inventaris of woning dient met de eigenaar/verhuurder verrekend te worden, ten laatste aan het einde van de huurperiode.

4.6 De huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving te allen tijde te respecteren. In ieder geval dient tussen 21.00 en 08.00 rekening gehouden te worden met de nachtrust van de omwonenden. De eigenaar van de woning kan extra aanwijzingen in dit verband geven, die de huurder dient op te volgen.

Annuleringen

5.1 Indien het een gelijkwaardige huurder betreft, is het huurder toegestaan tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode een ander in zijn plaats te stellen. Hij meldt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de eigenaar en is aan extra boekingskosten € 50,00 verschuldigd. Indien de huurder geen gelijkwaardige vervanger kan vinden, is de huurder bij annulering tot acht weken voor aanvang van de huurtermijn 50% van de huursom + bijkomende kosten verschuldigd. Bij annulering vanaf acht weken voor aanvang van de huurtermijn is de huurder het totale aan hem in rekening gebrachte bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid

6.1 De eigenaar kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of om het gehuurde bevinden. Indien sprake is van dergelijke schade of ongemakken, is de huurder verplicht de eigenaar daarvan terstond in kennis te stellen, zodat die pogingen in het werk kan stellen de schade of ongemakken te beperken of te verhelpen. De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten, inclusief het eventueel voorschieten van bedragen in verband met het oplossen van de klachten. Vroegtijdig vertrek zonder het verwittigen van de eigenaar daarmee heeft ingestemd geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.

6.2 Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezien van volwassenen het zwembad betreden. In geval van ongevallen kan de eigenaar nimmer aansprakelijk gesteld worden. Ook m.b.t. andere ongevallen in of om het huis kan de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.

6.3 Indien de eigenaar door oorlog, staking, natuurrampen, beperkende overheidsmaatregelen of andere buitengewone omstandigheden enige verplichting geheel of ten dele niet c.q. niet tijdig c.q. kunnen nakomen, kan de huurovereenkomst door hen ontbonden worden, zonder dat de huurder enige aanspraak heeft op schadevergoeding.

6.6 De eigenaar kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor overlast veroorzaakt door bouwactiviteiten in de direkte omgeving van de woning.

Klachten

7.1 Klachten tijdens het verblijf dienen te worden ingediend bij, en in principe te worden afgehandeld met de eigenaar of de door de eigenaar aan te wijzen sleutelhouder. Indien onverhoopt de klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, is de huurder verplicht de eigenaar daarvan terstond in kennis te stellen, zodat deze pogingen in het werk kan stellen de klacht te verhelpen.

7.2 Vroegtijdig vertrek zonder dat de eigenaar tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat de eigenaar daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.

Buitengerechtelijke kosten en eventuele meningsverschillen

8.1 Indien de huurder de overeengekomen betalingstermijnen niet of niet volledig in acht neemt, en de eigenaar genoodzaakt is de vordering uit handen te geven, is de huurder de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.

8.2 Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten met respectievelijk de eigenaar.